Regulamin sklepu internetowego BK- market
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za
pośrednictwem sklepu internetowego www.bk-market.pl
2. Sklep internetowy Bk-market działający pod adresem www.bk-market.pl/ z siedzibą w Tychach,
ul. Wałowa 39, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6462823271,
REGON: 367434211, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego ,w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, z
pewnymi wyjątkami dotyczącymi praw autorskich niektórych zdjęć bądź logo należących do osób
trzecich, należą do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, podczas korzystania przez Klientów ze strony
internetowej Sklepu. Pliki cookies są bardzo często niezbędne do pełnego wykorzystania witryny
oraz oferowanych w niej funkcji. Ponadto dzięki zgromadzonym informacjom, pliki cookies
zapamiętują pewne ustawienia czy dokonane wybory, jak również pozwalają na personalizowanie
określonych treści czy ofert, co znacznie ułatwia korzystanie ze Sklepu internetowego. Dzięki nim,
tworzone są również różnego rodzaju statystyki, które pozwalają poprawić bądź zmienić Sklep w
zależności od potrzeb Klientów.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu przy użyciu
wszystkich typów urządzeń oraz jednej z przeglądarek internetowych w aktualnej wersji. Założenie
konta wymaga dodatkowo posiadania adresu e-mail.
6. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są cenami brutto.
7. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta
oraz posiadają wszelkie wymagane przez prawo polskie atesty.
8. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlania aktualnych stanów
magazynowych.
Rozdział II
Definicje
1. Regulamin - niniejszy regulamin
2. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bk-market.pl , za
pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego
4. Dzień roboczy – dni tygodnia z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni ustawowo wolnych
od pracy
5. Hasło – ciąg znaków cyfrowych, literowych bądź innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym
6. Konto – jest tworzone po zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie internetowym. Jest to zbiór
danych przechowywanych w Sklepie oraz systemie teleinformatycznym Sprzedawcy
dotyczący danego Klienta oraz jego zamówień
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za
pośrednictwem serwisu www.bk-market.pl (wskazuje ono ilość produktu, jego rodzaj, cenę,
miejsce i sposób dostarczenia oraz dane Klienta)
8. Dostawa – dostarczenie Klientowi zamówionego przez niego towaru
9. Dostawca – podmiot dokonujący dostawy towaru, może to być m.in. firma kurierska, poczta
polska
10. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta
Konta, za pomocą formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego
11. Towar – produkt oferowany przez Sklep internetowy, który może być przedmiotem Umowy
sprzedaży
12. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość, na skutek złożenia przez Klienta
zamówienia w Sklepie internetowym i jego przyjęcia przez Sprzedawcę
13. Sprzedawca – BK MARKET BARTOSZ KRET z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Wałowa
39, REGON: 367434211,NIP: 646282371 prowadzący sklep internetowy www.bk-market.pl
14. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z http://bk-market.pl
15. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego. Przeglądając ofertę sklepu Klient może
dodać do niego produkty a następnie dokonać ich zakupu
Rozdział III
Rejestracja
1. Rejestracja jest nieodpłatna i dobrowolna.
2. Rejestracja polega na utworzeniu Konta Klienta poprzez podanie przez niego danych
wymaganych w formularzu (utworzenie Konta wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu).
3. Rejestracja jest jednym z dwóch sposobów złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
4. Informacje podane podczas Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje na
podany w formularzu adres e-mail informacje potwierdzającą założenie Konta w Sklepie
internetowym. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Klient ma pełny dostęp do swojego Konta i możliwość modyfikowania zawartych w nim
danych.
Rozdział IV
Zamówienie
1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w
tygodniu.
2. Zamówienie może zostać złożone w dwojaki sposób:
a. telefonicznie
b. w formie elektronicznej
3. Złożenie zamówienia w formie elektronicznej możliwe jest, gdy posiadamy konto w Sklepie
internetowym. W przypadku jego braku, możemy dokonać tzw. „szybkich zakupów” poprzez
wypełnienie określonego formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
4. Złożenie zamówienia w formie elektronicznej następuje poprzez dodanie produktu do
Koszyka, następnie przejściu do realizacji zamówienia, określeniu adresu na który ma zostać
wysłany Produkt, określeniu sposobu dostawy i sposobu dokonania opłaty.
5. Po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia
zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i jest ono równoznaczne z
zawarciem Umowy sprzedaży.
6. Klient składający zamówienie telefonicznie, wykorzystuje numer podany na Stronie
internetowej Sklepu. Podaje on nazwę Towaru oraz jego ilość. Następnie podobnie jak w
przypadku zamówienia w formie elektronicznej, podaje sposób w jaki dokona zapłaty, sposób
i adres dostawy. Sprzedawca informuje Klienta o cenie wybranego Towaru oraz różnych
sposobach dostawy i ich cenach. Złożenie zamówienia następuje podczas połączenia
telefonicznego i jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Po jej zawarciu,
Sprzedawca wysyła potwierdzenie zawarcia umowy i jej warunki na wskazany wcześniej
adres poczty elektronicznej lub adres, który wskazał Klient.
7. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
Rozdział V
Metody płatności oraz realizacja zamówienia
1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za
określony Towar.
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, zawierają cło, podatki oraz
wliczoną opłatę KGO.
3. Koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient.
4. Kupujący może wybrać jedną z metod płatności oferowaną przez Sklep internetowy, może to
być:
a. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – realizacja zamówienia
następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego
b. Płatność gotówką za pobraniem (zapłata przy odbiorze Towaru) – realizacja
zamówienia następuje w momencie przyjęcia Zamówienia i zapłaty
5. Ceną wiążącą i ostateczną, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić, jest cena Towaru oraz
kosztu dostawy.
6. Na każdy sprzedany Towar Sklep internetowy wystawia dowód zakupu w postaci faktury
VAT i dostarcza go Kupującemu wraz z przesyłką.
7. Termin realizacji zamówienia wynosi dp 14 dni roboczych.
Rozdział VI
Sposób oraz termin dostawy
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego.
3. W bk-market.pl dostępne są dwa sposoby dostawy towarów:
a. Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD
b. Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
4. Termin dostawy przesyłki wynosi 1-2 dni roboczych w przypadku wyboru firmy kurierskiej
oraz 1-3 dni roboczych w przypadku dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego (licząc
od dnia wydania towaru przewoźnikowi).
5. Kurierzy nie mają obowiązku dostarczenia pod drzwi przesyłek, których waga przekracza 30
kg.
6. Kupujący zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W przypadku wykrycia naruszenia, uszkodzenia przesyłki ma
prawo żądać od przewoźnika spisania odpowiedniego protokołu (art. 74 ustawy Prawo
Przewozowe).
Rozdział VII
Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni, bez podania
przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w art. 33-35 ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą (jeżeli
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nastąpiło przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę,
oferta przestaje wiązać).
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dni od dnia w którym Kupujący
wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep
internetowy o swojej decyzji poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia drogą pocztową
na adres Sklepu internetowego ( BK Market, ul. Wałowa 39, 43-100 Tychy ) lub w formie
elektronicznej na adres biuro@bk-market.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa
przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep internetowy zwraca Klientowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkami
wskazanymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został
poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności
następuje w taki sam sposób, w jaki zostały one dokonane podczas transakcji kupna Towaru,
chyba że strony zgodziły się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do
momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
7. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni, od dnia odstąpienia od Umowy, na adres Sklepu internetowego BK Market Bartosz Kret
43-100 Tychy, ul. Wałowa 39. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Klient odeślę rzez
przed upływem 14 dni.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
w odniesieniu do:
a. umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
b. umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c. umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
10. Sklep internetowy dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych.
Rozdział VIII
Reklamacje
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru wolnego od wad
2. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art.
556 i nast. Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku wykrycia wady, Klient może złożyć reklamację pisemnie przesyłając ją na adres
siedziby Sklepu internetowego (BK Market Bartosz Kret 43-100 Tychy, ul. Wałowa 39), jak
również w formie elektronicznej na adres biuro@bk-market.pl. Reklamacja powinna zawierać
szczegółowy opis wady Towaru oraz żądań Klienta.
4. W przypadku reklamacji w ramach rękojmi, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny Towaru,
naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, jak również może odstąpić od umowy.
5. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, zwrot Towaru odbywa się na jego
koszt.
6. Kupujący po odebraniu Towaru powinien rozpakować w celu sprawdzenia czy jest on wolny
od wad i w celu ewentualnego sporządzenia Protokołu Szkody w obecności Dostawcy, co
może znacznie ułatwić proces reklamacji.
7. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez producenta
gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy
Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami
zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady
przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
9. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, Klient ma prawo
skorzystać z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest
prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).
Rozdział IX
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Klient podaje dane oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie podczas procesu rejestracji w
Sklepie internetowym oraz dokonywania w nim zakupu.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonania umów sprzedaży Towaru
zamówionego przez Klienta oraz w celu świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych jedynie za ich
zgodą.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danyc
osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich.
7. Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz uzupełnienia swoich danych osobowych, jak
również ich usunięcia z systemu.
8. Zgodnie z art.. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator przekazuje
prowadzone zbiory danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych
9. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka
Prywatności i Cookies opublikowane na stronie internetowej.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24-07-2017
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Sklep internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
4. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego
Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem www.bk-market.pl/
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną podmiot korzystający ze stron Sklepu internetowego zobowiązany jest do
nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od
rzeczywistego wyglądu towaru. Przyczyną mogą być indywidualne ustawienia sprzętu, którego
używa Klient.
9. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep internetowy:
Zawieranie umów sprzedaży on-line (w zakresie sprzedawanych Towarów)
Przesyłanie wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia, przyjęcie
zamówienia do realizacji itp.)
10. Sklep internetowy informuje, że posługuje się cookies.
11. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich
jak: wprowadzenie nowych usług, zmiana danych adresowych przedsiębiorcy, zmiana przepisów
prawnych itp. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania Klientów o planowanych
zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem


Administratorem Twoich danych osobowych jest BK Market, ul. Wałowa 39, 43-100 Tychy; NIP: 6462823271. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, głównie do realizacji Twojego zamówienia, obsługi posprzedażowej oraz ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, ich przenoszenia, braku profilowania, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (jeżeli chcesz wiedzieć więcej - przeczytaj rozszerzony Obowiązek Informacyjny).